Kerkebogten, Eersel

Een deel van het plein direct na aanleg.

Voor Kerkenbogten is door Stegenga het stedenbouwkundig ontwerp gemaakt, daarbinnen is in samenwerking verder vorm gegeven aan de openbare ruimte. Het ontwerp bevat het centrale plein en het begin van enkele aanliggende straten.

Het plein is ontworpen als een verblijfsruimte waarbinnen enkele doorgaande verkeersroutes nodig zijn. Minder zichtbare regels op de verblijfsruimte geven de aanwezige het gevoel dat het een verblijfsruimte is, waarbij het overige verkeer te gast is. Bij de uitwerking heeft dit geleidt tot een patroon van tegels, afgewisseld door geplaatste bomen in een willekeurig patroon. De staten zijn daarin tegen ingericht met duidelijke scheidingen van verkeersgebruikers.

 • Ontwerp 2007
 • Uitvoering 2009
 • In samenwerking met Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw

Markt, Uden

De nieuwe markt van Uden, werk in uitvoering en direct in gebruik genomen

Voor de Markt in Uden is een ontwerp gemaakt in 2005. In het ontwerp vormen de bestaande bomen het uitgangspunt samen met het historische Raadhuis. De bomen vormen een driehoek waarbinnen het oude Raadhuis staat. Aan de buiten zijde zijn de wegen, fietspaden en terrassen gelegen.

De bomen zijn in een brede strook van natuursteen geplaatst. Hierdoor wordt de basisvorm duidelijk aangegeven. Op deze strook zijn ook voorzieningen als fietsenstallingen, abri, slagbomen, prullenbakken en dergelijke. Een deel binnen in vormt de parkeerplaats, dit is tevens de ruimte voor evenementen. Het kleinste deel binnen de bomen vormt het halen en brengen voor Theater Markant.

 • Ontwerp 2005
 • Uitvoering 2006
 • In samenwerking met Stegenga Werkplaats voor Stedenbouw en Syntos

Natuurlijk spelen De Beljaart, Dongen

Ontwerp speelplek, Dongen

Voor een aanbestedingstraject is een ontwerp gemaakt voor de natuurspeelplaats Beljaart. De speelplek maakt onderdeel uit van de nieuwbouwwijk Beljaart. In totaal zullen hier ongeveer 750 nieuwe woningen worden gerealiseerd. Beljaart-Buiten is het gebied ten noorden van de nieuwbouw en is ingeklemd tussen de Bejlaartlaan en de Onkelsloot. De Onkelsloot is vergraven tot een ecologische verbindingszone, deze vormt een van de grenzen van de opgave. Er is een basis ontwerp gemaakt voor de inrichting van Beljaart-Buiten. Het grondwerk, de aanleg van de paden, beplanting en het vergraven van een deel van de Onkelsloot in het gebied maken onderdeel uit van het basisplan. Dit is ook reeds uitgevoerd.

 • Ontwerp 2011
 • Uitvoering nvt
 • In samenwerking met  Brouwers Groenaannemers

Reitsetuin, Tilburg

Afscherming van afzuigingen van de aircondition

De opgave bestaat uit het ontwerpen, uitvoeren en beheren van de Corpactuin. De Corpactuin, gelegen bij het Corpachuis, zal een biodiversiteittuin worden gerealiseerd zoals in een programma van eisen is vast gesteld. Het doel van de tuin is het realiseren van een deel van de doelstellingen gesteld in diverse beleidsnotities over biodiversiteit, groenstructuren en in gemeentelijke gesteunde acties als Countdown 2010. De Corpactuin zal een onderdeel vormen van het netwerk van groenstructuren in Tilburg. Zowel de stedelijke groenstructuren (parken, lanen en dergelijke) als ook van de ecologische structuur (bossen, vennen en [stedelijke] natuur). De ligging van de Corpactuin is op het kruispunt van Ringbaan West en de Prof Cobbenhagenlaan / Hart van Brabantlaan.

 • Ontwerp 2010
 • Uitvoering 2011
 • In samenwerking met Brouwers Groenaannemers

Speelpark De Molen, Adorp

Adorp, spelen en sport de molen

In 2003 zijn er stappen ondernomen om te komen tot een nieuwe invulling van het oude voetbalveld in Adorp. Hiervoor is een projectplan geschreven door samenwerkende verenigingen en bewoners, te weten de IJsvereniging, Dorpsbelangen en Buurtbewoners. . De oude ontginningen van noord Nederland. Ten oosten van Adorp is een slagenverkaveling te zien dat uit een latere periode is. Hier zijn de kavels duidelijk meer in stroken gelegen, zijn de wegen rechter en de boerderijen minder verspreid in het landschap gelegen. Belangrijke elementen in het huidige landschap zijn onder meer de oude Molen, de Molenweg, de N361 en enkele karakteristieke beplanting en bebouwing. Karakteristiek voor dit landschap zijn de verspreide terpen, wierden, in het overwegend open landschap.

 • Ontwerp2004 / 2005
 • Uitvoering 2005 / 2006
 • In samenwerking met ABC Team

Landschap rond Beek

Sportlandschap de Haamen

Voor het Sportlandgoed De Haamenis een masterplan opgesteld op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek naar het programma van eisen. In het Masterplan zijn verschillende studies verricht naar de groeimogelijkheden van de diverse sportverenigingen en de gewenste accommodaties. Uitgangspunt bij de ontwikkeling zijn het open karakter, groen en multifunctioneel, een passend aanbod voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Bij de ontwikkeling is het van belang om dit samen te doen met de bestaande en toekomstige gebruikers. Het Masterplan is een uitwerking van een van de modellen en gaat uit van een clustering van nieuwe bebouwing nabij de bestaande sporthal, hierdoor is er meer efficiëntie te behalen met de bestaande parkeerplaatsen. De bestaande parkeerplaats wordt tevens verlengt waardoor er een brede laan door het sportlandgoed wordt aangebracht. De overige sportaccommodaties worden optimaal in het gebied aangebracht met daartussen wandelpaden met verblijfsmogelijkheden en speellocaties.

 • Ontwerp2010
 • Uitvoering nvt
 • In samenwerking met DHV en Dorith van Gestel

Sportpark Sparta, Capelle aan de IJssel

Sportpark Sparta Schollenbos

Het ontwerp heeft de Zilveren Berm 2012/2013, welstandsprijs gemeente Capelle aan den IJssel, gewonnen. Juryrapport: het plan is optimistisch, duurzaam en haar potentie is enorm. zoveel multifunctionaliteit en vanzelfsprekendheid als hier is in Capelle nog nooit gezien. Kenmerkend is een ontwapenende eenvoud. Het landschapsontwerp laat ontspannen en divers gebruik toe waarbij spraken van een toevoeging aan de natuur en het Schollebos als totaal. Door een herschikking van sportterreinen is er een nieuwe locatie voor Sparta [cricket, rugby, jeu des boules] nodig. De nieuwe locatie is gevonden in het Schollenbos, waar een open plek kan worden omgevormd tot een sportcomplex met een cricketveld en een rugbyveld, wat tevens als een tweede cricketveld kan worden gebruikt.

 • Ontwerp 2009 / 2011
 • Uitvoering 2011 / 2012

Het landschap rond De Haamen, Beek

Sportlandschap De Haamen

Voor het Sportlandgoed De Haamenis een masterplan opgesteld op basis van een eerder uitgevoerd onderzoek naar het programma van eisen.In het Masterplan zijn verschillende studies verricht naar de groeimogelijkheden van de diverse sportverenigingen en de gewenste accommodaties. Dit heeft geresulteerd in een drietal modellen waarbij ieder model een eigen keuze heeft. Uitgangspunt bij de ontwikkeling zijn het open karakter, groen en multifunctioneel, een passend aanbod voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten. Bij de ontwikkeling is het van belang om dit samen te doen met de bestaande en toekomstige gebruikers.

 • Ontwerp2010
 • Uitvoering nvt
 • In samenwerking met DHV en Dorith van Gestel

Inrichting Geuzenpark, Brielle

Masterplan Geuzenpark

Het nieuwe Geuzenpark, voor voetbal, tennis en atletiek. Is gelegen in een oude polder bij de entree van Brielle. Het park bestaat uit een aantal clusters van sportvelden, ieder cluster is voor een specifieke sport; voetbal, tennis atletiek.

 • Ontwerp 2008
 • Uitvoering 2011 / 2012
 • In samenwerking met Arcadis en Buro Boot

Winkelcentrum Brouwhorst, Helmond

Herinrichting Winkelcentrum Brouwhorst

De inrichting van de openbare ruimte van het winkelcentrum Brouwhorst is bijna 25 jaar oud en aan vervanging toe. De nieuwe inrichting bestaat uit het aanbrengen van een nieuwe bestrating, nieuwe beplanting en nieuw straatmeubilair. Het ontwerp is eenvoudig gehouden. De afwatering is geintegreerd in het bestratingspatroon waardoor er een beperkt aantal visuele elementen wordt toegevoegd.

 • Jaar ontwerp 2012
 • Jaar uitvoering 201